Schenker
 

DB Schenkers Transportvillkor
DB Schenkers Transportvillkor gäller som norm för beräkning av frakt och andra avgifter för transporter i DB Schenkers landbaserade trafik.

Klicka på respektive område nedan för att läsa mer.
___________________________________________________________

Allmänna villkor - Kapitel A

- Inledning

- Basåtagande - 1.1 Omfattning

- Basåtagande - 1.2 Avsändande av gods

- Basåtagande - 1.3 Mottagande av gods

- Basåtagande - 1.4 Särskilda regler

- Avgiftstillägg och tillvalskostnader - 2

- Fraktberäkning och betalningsvillkor - 3.1 Fraktberäkning

- Fraktberäkning och betalningsvillkor - 3.2 Betalningsvillkor

- Fraktberäkning och betalningsvillkor - 3.3 Felaktigheter kring sändningen

- Tilläggsbestämmelser för inr transp. - 4.1 DB Schenkers utökade ansvar

- Tilläggsbestämmelser för inr transp. - 4.2 Övriga tilläggsbestämmelser

- Reklamationer - 5.1 Skadat gods

- Reklamationer - 5.2 Försenat gods

- Indata - 6.1 Avtalsordning

- Indata - 6.2 DB Schenkers Allmänna EDI-bestämmelser

- Indata - 6.3 Definitioner

- Indata - 6.4 Informationssystem för EDI-utväxling

- Indata - 6.5 Utväxling av EDI-meddelanden

- Indata - 6.6 Uteblivet/fel i EDI-meddelandet

- Indata - 6.7 EDI-meddelandens bindande verkan

- Indata - 6.8 EDI-meddelandes säkerhet

- Indata - 6.9 Sekretess

- Indata - 6.10 Ansvar

- Indata - 6.11 Tillämplig lag och tvistlösning

- Force Majeure - 7

- Övrigt - 8


Produktspecifika villkor - Kapitel B

- Förklaring till mått-, vikt- och volymtabellerna

- Mått, vikt och volym DB SCHENKERsystem inrikes

- Mått, vikt och volym DB SCHENKERsystem och DB SCHENKERcoldsped utrikes

- Mått, vikt och volym DB SCHENKERdirect och DB SCHENKERcoldsped inrikes och utrikes

- Mått, vikt och volym DB SCHENKERparcel

- Mått, vikt och volym DB SCHENKERprivak

- Mått, vikt och volym DB SCHENKERcoldsped Inrikes

- Distribution

- Dokument vid transport till tredje land

- Fakturering

- Fraktbetalning

- Hämtning

- Lastning/Lossning

- Lastsäkring

- Leveranshinder

- Outlöst gods

- Pall

- Turlista

- Undantag för transport

- Fraktberäkning förklaring

- Fraktberäkning Inrikes DB SCHENKERsystem och -direct

- Fraktberäkning Inrikes DB SCHENKERcoldsped

- Fraktberäkning Utrikes DB SCHENKERsystem, -direct, - coldsped och hangartner


Tillval

- Agreed delivery date - Fastställd leveransdag

- Avisering

- Efterkrav

- Export till tredje land

- Express

- Extra bemanning (inrikes)

- Farligt gods

- Hemleverans (inrikes)

- Import från tredje land (länder utanför EU)

- Inbärning (Inrikes)

- Intrastatdeklaration EU–gods (utrikes)

- Pallsöverförings- systemet (inom Sverige)

- Mottagarfrakt (inrikes)

- POD (Proof of delivery)

- Retur av transportinstruktion

- Tekniska hjälpmedel

- Tidslossning (Top EXACT)

- Tidslöfte

- Transitering till tredje land (utrikes)

- Utfärdande av FCR (utrikes)

- Varmtransporter

- Varuförsäkring


Tilläggsavgifter

- Drivmedels- och valutatillägg

- Expeditionsavgift

- Extra lastnings-/lossningstid

- Faktureringsavgift (inrikes)

- Färjefraktstillägg (utrikes)

- Gotlandstillägg (inrikes)

- Hamnavgift (utrikes)

- Hämtning och terminalhantering

- Hämtningsavgift

- Miljöavgift

- Ofullständig eller felaktig transportinstruktion

- Ort-, storstads- och malmfältstillägg

- Outlöst gods

- Special (inrikes)

- Vägskatt (utrikes)

- Återtag och Extra distribution

- Ändrade leveransvillkor/förfogande (utrikes)

- Ändrat förfogande (inrikes)


Combiterms 2011

- Incoterms 2010 / Combiterms 2011 landtransporter


Allmänna villkor - Kapitel A


Inledning

Alla uppdrag utförs av DB Schenker enligt:

Vid avvikelser mellan ovan angivna bestämmelser ska de ha företrädesrätt i nämnd ordning. DB Schenkers Transportvillkor innefattar kompletteringar till och avvikelser från bestämmelserna i NSAB 2000.

På DB Schenkers webbplats http://www.dbschenker.com/se finns alltid den senast uppdaterade versionen av transportvillkor, säljbroschyrer, ortförteckning, orttillägg och fraktsedelsinstruktion.

Sker under avtalstiden justering i NSAB 2000, DB Schenkers Ortförteckning, Avståndstabell och/eller Transportvillkor, tillkommer, bortfaller eller ändras skatt eller annan avgift eller sker annan för branschen generell justering av prissättning, fraktförmåner eller annat ökat kostnadsläge som DB Schenker inte kan påverka, så förbehåller sig DB Schenker rätten att göra motsvarande prisjustering.

Laga föreskrifter, bl a sådana som medför begränsningar av den största last som får medföras på fordonen kan i vissa fall, som inte anges i transportvillkoren, nödvändiggöra avsteg från transportvillkoren.

___________________________________________________________


Basåtagande - 1.1 Omfattning

Hämtning och utkörning i Sverige utförs endast till de avsändare och mottagare som anger gatuadress, gatunummer och korrekt postnummer enligt www.postnummerservice.se , samt under förutsättning att hela transportsträckan utgörs av farbar väg.

Vissa postnummer trafikeras mot ett extra orttillägg. För övriga svenska orter, se 1.4.1 ->. För utrikes orter, i första hand enligt turlista. Basåtagandet får ej heller begränsas av lokala trafikföreskrifter.

Transporttiderna enligt DB Schenkers turlista är beräknade och utgör inte tidslöfte. Avvikande transporttider kan förekomma på orter med säsongs- och volymvariationer liksom för transporter av gods med särskilda egenskaper såsom, men icke begränsat till:

För transporter som ska aviseras eller utlämnas mot efterkrav tillkommer extra transporttid.

DB Schenker förbehåller sig rätten att i hantering och produktion prioritera de sändningar där alla fysiska kollin är märkta med en godkänd standardiserad transportetikett (STE) och har korrekt transportinstruktion överförd via EDI/Internet till DB Schenker. På övriga sändningar gäller inte DB Schenkers/avtalad turlista.

Såvida inte särskild överenskommelse träffats äger DB Schenker rätt att välja transportmedel och transportvägar, samt att efter eget val befordra sändningar i direkttrafik eller med omlastning.

___________________________________________________________


Basåtagande - 1.2 Avsändande av gods

1.2.1 Förpackande av gods
Det åligger avsändaren att förpacka gods- och paketsändningar med hänsyn till dess känslighet, så att dessa klarar normala transportpåkänningar i samlastningstrafik, vilka ofta inkluderar terminalhantering/maskinsortering. Förpackningen ska samtidigt vara utformad så att eget gods inte kan orsaka skada på annat gods under transporten.Enskilt kolli med vikt över 25 kg ska märkas med särskild etikett. Avser endast kolli som hanteras manuellt.

Vid definition av kolli ska följande egenskaper användas för att beskriva ett kolli avsett för transport, oavsett transportprodukt:

Exempel på kolli:

DB Schenker kan inte garantera att fraktsedelns mottagardel når mottagaren då den kan makuleras på avgående terminal. Meddelande till mottagaren kan därför inte lämnas på fraktsedeln.

1.2.2 Lastning
Lastning av sändning sker vid fordonets lång- eller kortsida från kaj eller markplan. Uppdragsgivaren är ansvarig för att avsändaren på DB Schenkers begäran tillhandahåller erforderliga hjälpmedel om fordonet saknar bakgavelhiss. För kolli med sådan vikt och storlek att tekniska hjälpmedel behövs, ansvarar uppdragsgivaren för att sådana finns tillgängliga och står för eventuella kostnader.

En sändning kan bestå av ett eller flera kollin men ska vara fysiskt sammanhållen vid hämtning.

Vid lastning krävs att porthöjden är minst 4,5 m. Om så ej är fallet sker omlastning till fordon med lägre höjd mot tilläggsavgift.

Sedan fordonet ankommit till avsändare förutsätts att lastning påbörjas omgående och avslutas inom viss tid. För tidsåtgång härutöver, liksom för lastning på lör-, sön och helgdagar, uttas tilläggsavgifter.

1.2.3 Lastsäkring
Den som ombesörjer lastningen ansvarar för att godset lastsäkras enligt Trafikverkets och andra transportsätts bestämmelser (eller motsvarande bestämmelser om lastningen lastningen sker i annat land). När det krävs särskild utrustning för lastsäkring, utöver spännband, ska avsändaren anskaffa och tillhandahålla denna lastsäkringsutrustning. Vid utrikestransporter ska avsändaren vid behov tillhandahålla lastsäkringsutrustning utöver den basutrustning som finns på respektive fordon. DB Schenker kan vara behjälplig att anskaff a utrustning mot kostnadstäckning.

Basutrustning för lastsäkring på DB Schenkers fordon är ett spännband per flakmeter, fasta eller lösa. Säljare och kund ska, innan avtal skrivs, diskutera frågan om lastsäkring för att bestämma vem som ska bekosta lastsäkringsutrustning utöver basutrustning.

Avsändaren ska, när han själv ombesörjt lastningen, överlämna en ”försäkran om lastsäkring” utvisande att lasten säkrats enligt för den aktuella transporten gällande föreskrifter, samt vid sjötransport/färjetransport för vilket sjöfartsområde säkringen är anpassad.

I ansvaret ingår även att godset ska lastas på ett sådant sätt att man undviker skador på godset vid normal transportpåkänning. Farligt gods ska lastsäkras i transportenheten enligt kraven i tillämpliga föreskrifter (ADR, RID, IMDG Code, m fl ).

1.2.4 Märkning av gods/transportinformation
För att DB Schenker ska kunna uppfylla transport enligt turlista krävs korrekt ifylld transportinstruktion/STE-etikett/fraktsedel (godkända versioner är 004 och 005 eller laserprintade och godkända av DB Schenker). Varje kolli ska vara märkt med transportetikett STE med korrekt adressering.

För bedömning av fraktgrundande vikt ska förutom vikt i hela kg dessutom alltid en av nedanstående uppgifter anges för hela sändningen:

Fraktsedlarna kan beställas via www.dbschenker.com/se eller hos något av de större tryckerierna.

Samtliga uppdrag ska följa DB Schenkers gällande anvisningar rörande information till och kommunikation med DB Schenker. Vid informationsöverföring via EDI gäller punkt 6 ->.

___________________________________________________________


Basåtagande - 1.3 Mottagande av gods

Lossning av sändning sker vid fordonets lång- eller kortsida till kaj eller markplan. Uppdragsgivaren är ansvarig för att mottagaren på DB Schenkers begäran tillhandahåller erforderliga hjälpmedel samt bemannar hjälpmedel om fordonet saknar bakgavelhiss. För kolli
med sådan vikt och storlek att tekniska hjälpmedel behövs, ansvarar uppdragsgivaren för att sådana finns tillgängliga och står för eventuella kostnader.

Vid lossning krävs att porthöjden är minst 4,5 m. Om så ej är fallet sker omlastning till fordon med lägre höjd mot tilläggsavgift.

För kontroll av mottagen sändning se punkt 5. Sändningen ska kvitteras av mottagaren om inte annat överenskommits.

Mottagaren måste vara anträffbar under normal arbetstid, vardagar kl 07.00–16.00. Om så inte är fallet lämnar vi två alternativ:

  1. Sändning kan hämtas på DB Schenkers terminal vid överenskommen tidpunkt.
  2. Sändning körs ut mot extra debitering efter överenskommelse med mottagaren.

Sedan fordonet ankommit till mottagare förutsätts att lossning påbörjas omgående och avslutas inom viss tid. För tidsåtgång härutöver, liksom för lossning på lör-, sön- och helgdagar, uttas tilläggsavgifter.

___________________________________________________________


Basåtagande - 1.4 Särskilda regler

1.4.1 Undantag från basåtagande
Gods till och från svenska orter ej upptagna i DB Schenkers Ortförteckning mottas till transport endast efter i förväg träffad överenskommelse. Vid överenskommelsen bestäms de villkor under vilka transporten utförs samt priser.

Basåtagandet omfattar inte sändningar som kräver särskilda anordningar eller där framkomligheten begränsas av miljözon, axeltryck, lokala trafikföreskrifter och omlastning till annat fordon för lastning eller lossning. Vid hämtning hos flera avsändare till samma mottagare krävs separat överenskommelse.

Värdepapper, kontanta medel samt personliga effekter/flyttsaker, radioaktiva ämnen/ADR klass 7, levande eller döda djur, lik/likdelar, urnor eller liknande med aska accepteras inte för transport.

Vissa varuslag och föremål som anges nedan mottas till transport som ett speciellt åtagande endast efter i förväg träffad överenskommelse:

Vid överenskommelsen bestäms de villkor under vilka transporten ska utföras samt frakt och frakttillägg. Tilläggsavgifter uttas i den omfattning som anges i DB Schenkers Transportvillkor. I fråga om temperaturkänsligt gods tillämpas för kylt och fryst gods särskild prislista.

1.4.2 Kylt och fryst gods
Följande villkor är specifika för DB SCHENKERcoldsped. Villkoren gäller för transport av livsmedel, som enligt Livsmedelsverkets föreskrifter och anvisningar ska transporteras vid viss temperatur, samt för andra temperaturreglerade
transporter. Normalåtagandet för DB SCHENKERcoldsped är att lastutrymmet under transport håller:

Avsändaren ansvarar för att godset vid lastning har den temperatur som det ska transporteras under. DB Schenker har rätt att kontrollera temperaturen.

1.4.3 Livsmedel/livsmedelsrelaterade produkter
Med livsmedelsrelaterade produkter avses gods som ska användas i livsmedelsproduktionen eller kommer i kontakt med livsmedel, t ex emballage.

Gods skall emballeras så väl att det klarar samlastning utan att risk för kontaminering från annat gods uppstår.
Livsmedel- eller livsmedelsrelaterade produkter ska vara märkta av uppdragsgivaren med DB Schenkers standardmärkning för icke tempererade livsmedelsprodukter. Etikett finns hos Strålfors och kan beställas via DB Schenker.

1.4.4 Läkemedel
Vid bokning ska uppdragsgivaren uppge att det är Läkemedel.

Gods skall emballeras så väl att det klarar samlastning utan risk för kontaminering från annat gods uppstår. Läkemedel ska vara märkta av uppdragsgivaren med DB Schenkers standardmärkning för Läkemedel. Etikett finns hos Strålfors och kan beställas via DB Schenker.

1.4.5 Sändningar till privatpersoner
Inrikes godssändningar. Sändning till privatperson skickas som Hemleverans. Denna sändning distribueras till mottagaren enligt överenskommelse vid aviseringen.

Kvällsdistribution erbjuds inom angivna postnummer, se DB Schenkers webbplats www.dbschenker.com/se (kan endast skickas som avsändarfrakt).

Inrikes paketsändningar. Sändningar till privatpersoner kan ske som Hemleverans, via paketombud, till arbetsplatsen alternativt till någon av DB Schenkers terminaler. Se broschyr DB SCHENKERparcel/privpak, Priser och villkor.

Tjänsten Hem – Dag innefattar leverans utan avisering och kvittenskrav. Allt ansvar åligger avsändande kund gällande försvunnet gods efter avlämnandet.

Utrikes. Sändningar till privatpersoner är möjligt om särskilt avtal föreligger.

1.4.6 Transport av farligt gods
Vid transport av farligt gods krävs kompletterande transporthandlingar samt särskild farligt godsrelaterad information (godsdeklaration). För sändning som innehåller farligt gods ska avsändaren förpacka, klassificera, etikettera och märka det farliga godset, samt deklarera det farliga godset enligt föreskrifterna för tillämpligt transportslag, ADR, RID (ADR-S, RID-S), IMDG Code eller DGR.

För farligt gods av skilda slag som inte får samlastas på ett fordon eller om en sändning på grund av sin storlek inte kan lastas i sin helhet på en transportenhet ska separat dokumentation utfärdas.

I det fall det farliga godset lastas i en container och transporten ska följas av en sjötransport ska ett underskrivet packningscertifikat/stuvningsintyg upprättas av den lastansvarige och bifogas övriga handlingar. Varje kolli ska förses med föreskriven märkning och etikettering. xxx

1.4.7 Vin & sprit - kontakta ditt DB Schenkerkontor

1.4.8 Vapen - kontakta ditt DB Schenkerkontor

1.4.9 Varu- och lagringsförsäkring
Varuförsäkring ingår ej i basåtagandet men kan tecknas genom DB Schenkers försorg, se under rubriken Tillval. Med ändring av § 27 C,3 i NSAB 2000 tecknas lagringsförsäkring endast efter instruktion från uppdragsgivaren.

___________________________________________________________


Avgiftstillägg och tillvalskostnader - 2

För tilläggs-/tillvalstjänster utöver basåtagandet tillkommer kostnader som bestäms genom överenskommelse med avsändaren/fraktbetalaren (gäller även mottagarfrakt).

Exempelvis:

Tillval

Tillägg

___________________________________________________________


Fraktberäkning och betalningsvillkor - 3.1 Fraktberäkning

Frakt beräknas efter prislista överenskommen mellan DB Schenker och kund eller efter prislista fastställd av DB Schenker.

Utöver den del av frakten som anges i prislistan tillkommer vissa frakttillägg och tilläggsavgifter samt tilläggstjänster för tjänster eller tillval utöver basåtagandet.

Vissa typer av transporter kräver åtgärder, utrustning eller hjälpmedel utöver basåtagandet. För dessa transporter, liksom för andra tjänster utöver basåtagandet, debiteras tilläggsavgifter eller beräknas frakten på annat sätt än som anges i prislistorna.

___________________________________________________________


Fraktberäkning och betalningsvillkor - 3.2 Betalningsvillkor

För inrikesgods ska frakten i sin helhet betalas antingen av avsändaren eller av mottagaren.

För utrikesgods ska fraktkostnader, avgifter m m fördelas mellan säljare och köpare enligt Combiterms 2011 – landtransporter, om inget annat avtalats. Uppdragsgivaren ska alltid uppge för transportören gällande Combiterms.

Avsändaren är betalningsskyldig för frakten för gods som är utsatt för hastig förstöring eller vars värde inte med säkerhet täcker fraktkostnaden. Avsändaren är betalningsskyldig för alla kostnader som vilar på en sändning som inte utlöses av mottagaren.

Om DB Schenker fakturerar mottagaren och denne vägrar betalning under åberopande att annat avtalats mellan mottagaren och uppdragsgivaren, är uppdragsgivaren skyldig att erlägga frakten. Detsamma ska gälla om mottagaren
efter betalningstidens utgång och efter betalningspåminnelse ej betalat frakten.

Frakt och andra avgifter anges exklusive mervärdesskatt. DB Schenkers generella betalningsvillkor är tio (10) dagar netto från fakturadatum, såvida DB Schenker inte kräver kontant betalning.

Minsta debitering per sändning är SEK 160, exklusive tillval och tillägg. För DB SCHENKERcoldsped är minsta debitering SEK 180 per sändning. Minsta debitering gäller ej DB SCHENKERparcel.

Förlängd kredittid kan undantagsvis beviljas, och regleras då i mellanvarande avtal, varvid en kreditavgift uttas på fakturabeloppet för varje extra kreditdag utöver generella tio (10) dagar.

Fraktkredit kan erhållas efter särskild prövning och mot sedvanlig säkerhet såsom deposition, á-conto eller bankgaranti.

Faktureringsavgift debiteras enligt DB Schenkers vid faktureringstillfället gällande regler.

Sker dröjsmål med betalning debiterar DB Schenker vid faktureringstillfället
gällande dröjsmålsränta, att uttas från fakturans förfallodag. Dröjsmålsräntan är för närvarande 1,8 % per månad. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift.

Krav på rättelse av faktura till kund ska framställas senast två (2) månader efter fakturadatum. Krav gällande transportskador framställs separat för enskild handläggning (kan ej kvittas mot oreglerade fraktfakturor).

Vid fler än en avsändare ska fraktbetalaren anges i den separata överenskommelsen.

DB Schenker kan returnera sändningsreferens i transportfakturan och presentera i Tracking förutsatt att referens sänts in korrekt i transportinstruktion via EDI av Transportbeställaren*.
* Undantaget Parcel Utrikes och textlängdsbegränsning per DB Schenkerprodukt.

___________________________________________________________


Fraktberäkning och betalningsvillkor - 3.3 Felaktigheter kring sändningen

Sändningar som mottas för transport och som ej är kompletta och där resterande kolli/kollin lämnas in senare betraktas som ny sändning och en ny frakt debiteras.

Om transportinstruktion/fraktsedel saknar eller har felaktiga vikt-/volymuppgifter, förbehåller DB Schenker sig rätten till kontrollvägning och mätning. De nya vikt-/volymuppgifterna påförs transportinstruktionen/fraktsedeln för fraktberäkning.

___________________________________________________________


Tilläggsbestämmelser för inr transp. - 4.1 DB Schenkers utökade ansvar

Vid inrikes transporter (ursprunglig avsändare och slutlig mottagare i Sverige) påtar sig DB Schenker utökat ansvar i förhållande till NSAB 2000 enligt följande:

§ 21 i NSAB 2000
Uppdragsgivaren har rätt till ersättning som om godset gått förlorat om utlämning inte kan ske inom 30 dagar från det godset mottogs till transport. Undantag för tempererade varor där hållbarheten är kortare än 30 dagar.

§ 22 i NSAB 2000
För DB SCHENKERparcel begränsas det generella ansvaret till SEK 50 000 per skadad eller försvunnen leverans (oavsett vikt). Med leverans avses transport av ett eller flera kollin från samma avsändare till samma mottagare vid samma tillfälle.

Ersättning för tjänsterna med leverans via ombud är dock begränsade till SEK 5 000 per paket.

För inrikes gods begränsas ansvaret till SEK 150 per bruttokilo enligt villkoren i lag om inrikes vägtransport.

§ 23 i NSAB 2000
Vid befordran med annat transportmedel då godset är upplastat på bil eller annan lastbärare gäller ej inskränkningen enligt NSAB 2000 i ansvaret för skada, minskning eller förlust, som endast kunnat uppkomma under och till följd av sådan befordran.

Med ändring av § 16 mom g, NSAB omfattar DB Schenkers ansvar även godsskador till följd av trafikolycka, brand eller stöld.

Ovanstående utökade ansvar gäller inte vid inrikes transporter som är ett led i en gränsöverskridande transport. För sådana transporter gäller i första hand CMR–konventionen.

Försäkrat gods. När skada, minskning eller förlust kan ersättas under en av uppdragsgivaren separat tecknad varuförsäkring svarar DB Schenker gentemot den berättigade i enlighet med NSAB 2000.

___________________________________________________________


Tilläggsbestämmelser för inr transp. - 4.2 Övriga tilläggsbestämmelser

Förfoganderätt. Avsändaren har förfoganderätt över godset till dess att godset utlämnats till mottagaren eller ställts till dennes förfogande på anvisad plats. Från denna tidpunkt är mottagaren förfogandeberättigad.

Hinder för godsets utlämnande. Uppstår hinder för godsets utlämnande och lämnar avsändaren icke erforderliga föreskrifter hur med godset ska förfaras, äger DB Schenker rätt att försälja godset:

a) genast, ifråga om gods som är utsatt för förskämning eller snar förstörelse eller som fordrar alltför kostsam vård, eller

b) ifråga om övrigt gods efter 60 dagar från godsets mottagande till befordran.


DB Schenker ska såvitt möjligt i förväg underrätta avsändaren om godsets försäljning.

Efter avdrag av DB Schenkers fordringar på grund av transportuppdraget och av övriga fordringar för vilka godset kan häfta ävensom av kostnader för godsets förvaring och försäljning ska försäljningsbeloppet utan dröjsmål ställas till avsändarens förfogande försåvitt hans adress är känd för DB Schenker.

Är avsändarens adress icke känd och gör han icke inom ett år från försäljningsdagen sin rätt till honom tillkommande medel gällande, ska de tillfalla DB Schenker.

___________________________________________________________


Reklamationer - 5.1 Skadat gods

Ansvar
DB Schenkers ansvar som transportör inträder när DB Schenker genom behörig personal omhändertagit sändningen för befordran, och upphör när sändningen på bestämmelseorten utlämnats till mottagaren eller ställts till dennes förfogande, enligt 1.3 ->.

Har överenskommelse träffats att avsändaren utan DB Schenkers medverkan sammanställer hela lastenheter för transport med DB Schenker och DB Schenker därmed är förhindrade att vid avhämtning av enheten utföra sedvanlig mottagningskontroll av i lastenheten ingående enskilda kollin, svarar DB Schenker för skada på eller förlust av enskilda kollin endast under förutsättning att det visas att skadan eller förlusten uppkommit under DB Schenkers ansvarsperiod och av orsak för vilken DB Schenker är ansvariga.

Vid successiva transporter med olika transportörer är DB Schenker inte ansvarigt om det kan göras sannolikt att skada inte inträffat under den tid DB Schenker ansvarat för sändningen.

Föreligger avtal om temperaturreglerad transport svarar DB Schenker för skada på gods som uppkommer som en direkt följd av att lastutrymmet ej hållit avtalad temperaturintervall.

Är godset vid överlämnandet till DB Schenker i sådant tillstånd, till exempel mognad, ålder eller vid sådan temperatur att det ej är ägnat att tåla en transport av ifrågavarande slag är DB Schenker dock fritt från ansvar.

Reklamation
Skada, minskning eller förlust som är synlig, ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling.

Mottagare av en sändning är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet kontrollera om varan har en av emballaget dold skada.

Dold skada ska anmälas till DB Schenker snarast, dock senast sju (7) dagar efter mottagandet av sändningen. DB Schenker ansvarar inte för dold skada som anmäls efter transport, om varan tidigare transporterats eller hanterats och inte före den sista transporten blivit kontrollerad för eventuell dold skada.
Anmärkning om skada på gods som uppkommit till följd av att lastutrymmet ej hållit avtalad temperaturintervall ska göras vid godsets utlämnande.

___________________________________________________________Reklamationer - 5.2 Försenat gods

Ansvar och reklamation
Av uppdragsgivaren framställt önskemål eller villkor avseende leveranstidpunkt, t ex i fraktsedel/transportinstruktion, är inte bindande för DB Schenker.

Med ändring av § 20, NSAB, ersätts dröjsmål vid transporter enligt normal turlista, eller vid särskilt avtalat tidslöfte, endast då reklamation framförs samt då skada till följd av dröjsmålet kan påvisas.

___________________________________________________________Indata - 6.1 Avtalsordning

Om inte annat avtalats gäller dokument och avtal i följande ordning:

Med Avtalsförutsättningar avses den avtalsbilaga med underbilagor som innehåller parternas villkor för utväxling av EDI-meddelanden.

Information om obligatoriska leveransuppgifter samt om hur transportinstruktion/STE-etikett fylls i finns i faktabladet ”Anvisningar för transportdokument”.

___________________________________________________________Indata - 6.2 DB Schenkers Allmänna EDI-bestämmelser

DB Schenkers Allmänna EDI-bestämmelser baseras på bland annat Allmänna Bestämmelser enligt EDI-avtal 2004 som GEA (Gemenskapen för Elektroniska Affärer) har tagit fram.

Avtalsförutsättningar och dessa Allmänna EDI-bestämmelser reglerar villkoren för parternas utväxling av EDI-meddelanden.

Part som använder DB Schenkers Web-TA för att sända transportinstruktion elektroniskt godkänner tillämpning av dessa Allmänna EDI-bestämmelser direkt vid behörighetsansökan i DB Schenkers Web-TA.

___________________________________________________________


Indata - 6.3 Definitioner

I Avtalsförutsättningar och DB Schenkers Allmänna EDI-bestämmelser ska följande ord och begrepp ha nedanstående betydelse:

Med Part 1 avses DB Schenker och med Part 2 avses transportavtalskund.

EDI-kund är den kund som sänder elektronisk transportinstruktion (IFTMIN) till DB Schenker.

EDI-meddelande är en sammanhängande uppsättning av data, som strukturerats efter överenskommen meddelandestandard i ett format som kan överföras mellan och bearbetas av parternas respektive informationssystem.

Med EDI avses automatiserad elektronisk utväxling av EDI-meddelanden mellan parternas informationssystem. Med utväxling av EDI-meddelande avses såväl avsändande som mottagande av EDI-meddelande.

Med transportinstruktion avses ett EDI-meddelande som sänds av Part 2 och som innehåller de uppgifter som krävs enligt DB Schenkers AGI (Anvisningar för godsmärkning- och informationsöverföring) för att DB Schenker ska kunna fullgöra
uppdraget.

Med VAN-leverantör avses en tredje man som tillhandahåller kommunikationssystem och/eller EDI-system åt part i samband med utväxling av EDI-meddelanden enligt Avtalsförutsättningar.

___________________________________________________________


Indata - 6.4 Informationssystem för EDI-utväxling

Respektive part svarar för att parten har tillgång till informationssystem som möjliggör överenskommen utväxling av EDI-meddelanden.

Respektive part ska vid driftsättning och fortlöpande under avtalstiden genom tester och andra åtgärder tillförsäkra att informationssystemet uppfyller kraven enligt Avtalsförutsättningar och DB Schenkers Allmänna EDI-bestämmelser. Vardera parten svarar för sina egna kostnader för utväxling av EDI-meddelanden under avtalstiden, om inte annat avtalats.

Part äger rätt att på egen bekostnad och på eget ansvar anlita VAN-leverantör eller annan tredje man för att utföra utväxling av EDI-meddelanden, bearbetning, lagring eller annan åtgärd avseende EDI-meddelanden.

Om parterna anlitar samma VAN-leverantör eller annan tredje man och fråga uppkommer om ansvar för viss åtgärd som denne har vidtagit, bär den part för vars räkning åtgärden vidtagits ansvaret gentemot den andra parten.

Part som avser ändra delar av sitt informationssystem på sätt som kan förväntas påverka utväxling av EDI-meddelanden, ska meddela motparten om detta i så god tid att parterna gemensamt kan genomföra erforderliga tester för att säkerställa att utväxling av EDI-meddelanden kan ske på överenskommet sätt även efter ändringen.

___________________________________________________________


Indata - 6.5 Utväxling av EDI-meddelanden

Part som tar emot ett EDI-meddelande enligt Avtalsförutsättningar ska behandla och bearbeta EDI-meddelandet utan dröjsmål.

DB Schenker rekommenderar att Part 2 överför EDI-filer omgående efter utskrift av transportdokument, alternativt löpande flera gånger under dagen för att säkerställa att EDI-informationen finns hos Part 1 innan sändningen ankommer terminal.

Om inte annan tidpunkt är angiven i Avtalsförutsättningar ska Part 2 sända transportinstruktionen till Part 1 utan dröjsmål, dock senast omedelbart efter att godset har lastats hos Part 2.

Vid utrikes ska informationen normalt överföras i samband med bokningen. I vissa trafikupplägg och tullhänseenden måste sändningsinformationen överföras till DB Schenker i samband med bokningen innan enheten kan lastas upp.

Part 2 ansvarar för att innehållet i transportinstruktionen överensstämmer med det gods som lastas.

Om avvikelse föreligger mellan innehållet i EDI-meddelande som utväxlats mellan parterna och motsvarande information lämnad på papper eller på annat medium,
gäller EDI-meddelandet såvida det inte är uppenbart att sändande part avsett att den information som lämnats på annat medium ska ha företräde.

Part 2 ska bevara säkerhetskopia/backup av sina överföringar i minst fem (5) arbetsdagar, så att dessa kan återsändas vid önskemål.

Vardera parten ska kunna visa skickade och mottagna meddelanden för minst 30 kalenderdagar bakåt i tiden, räknat från planerat transportdatum. Utdrag ska vara i läsbar form och tillhandahållas utan kostnad.

___________________________________________________________


Indata - 6.6 Uteblivet/fel i EDI-meddelandet

Om part finner att ett meddelande inte kan utväxlas med EDI, eller om förvanskning upptäcks i ett EDI-meddelande, ska motparten omedelbart meddelas. Parten får därefter sända informationen enligt förfarande som i förväg godkänts av motparten. Efter att felet avhjälpts ska parterna gemensamt besluta om och utföra erfordliga tester innan ordinarie utväxling av EDI-meddelande återupptas.

Utebliven transportinstruktion före godsets ankomst till första terminal, kan medföra att godset inte blir lossat, eller att godset blir lastat över på lagringsyta, där det blir påfört lagringskostnader enligt gällande priser. Part 1 förbehåller
sig rätten att belasta Part 2 alla tilläggskostnader till följd av utebliven transportinstruktion. Sådana kostnader debiteras dock ej om Part 2 efter meddelande från Part 1 utnyttjat förfarande som i förväg godkänts av motparten.
Först om Part 2 trots information om utebliven transportinstruktion inte skickat ny sådan eller utnyttjat förfarande som i förväg godkänts av motparten, kan kostnader påföras.

Vid uteblivet EDI-meddelande ska Part 1 meddela kontaktperson hos Part 2 enligt Avtalsförutsättningar. Utebliven transportinstruktion vid godsets ankomst till första terminal medför att inga tidtabeller eller garantier gäller.

Vid dataavbrott hos part eller till/hos VAN-leverantör, ska detta meddelas kontaktperson hos motparten enligt Avtalsförutsättningar. Vid dataavbrott ska parterna bistå varandra efter bästa förmåga.

___________________________________________________________


Indata - 6.7 EDI-meddelandens bindande verkan

I den mån transportavtal eller regler i lag eller annan författning kräver att meddelande lämnas skriftligen anses detta krav uppfyllt av EDI-meddelande som utväxlas enligt Avtalsförutsättningar och dessa Allmänna EDI-bestämmelser.

Ett EDI-meddelande ska, om inte annat visas, anses sänt av sändande part när den överföring som EDI-meddelandet ingår i har loggats som sänd hos sändande part eller, om EDI-meddelande sänts via parts VAN-leverantör, enligt logg som förs hos VAN-leverantören.

Ett EDI-meddelande ska, om inte annat visas, anses ha kommit mottagande part tillhanda när den överföring som det ingår i har loggats som mottagen i avtalat format hos mottagande part eller, om EDI-meddelande mottagits av parts VAN-leverantör, enligt logg som förs hos VANleverantören.

Sändande part står risken för att de EDI-meddelanden som ingår i en överföring förloras, försenas eller förvanskas vid överföringen intill dess överföringen loggats som mottagen.

EDI-meddelande som sänds från part i enlighet med Avtalsförutsättningar ska anses vara behörigen sänt och bindande för avsändande part såvida inte denne kan visa att EDI-meddelandet obehörigen sänts och att motparten hade eller borde haft kännedom om detta.

DB Schenker förbehåller sig rätten att ändra uppgifter i elektroniskt insänd Transportinstruktion för att säkerställa att uppdraget kan fullföljas.

___________________________________________________________


Indata - 6.8 EDI-meddelandes säkerhet

Parterna ska införa och underhålla procedurer och teknik för att skydda EDI-meddelanden och säkerhetskopia/backup mot obehörig tillgång, förvanskning, förlust av information och annan skada.

___________________________________________________________


Indata - 6.9 Sekretess

Information som part erhåller genom informationsutbytet enligt Avtalsförutsättningar och dessa Allmänna EDIbestämmelser ska hanteras enligt de sekretessregler som framgår av transportavtalet.


För det fall part anlitar VAN-leverantör, ska part tillse att VAN-leverantör är bunden av sådan sekretess i motsvarande mån.

Är information hos part att anse som allmän handling, ska för denna part vad som sägs i lag om allmänna handlingars offentlighet respektive sekretess tillämpas.

Har part tagit emot EDI-meddelande som kommer från sändande part och som uppenbart är avsett för annan, är mottagande part skyldig att omedelbart meddela sändande part om detta och radera EDI-meddelandet, dock inte ur säkerhetskopian/backupen.

___________________________________________________________


Indata - 6.10 Ansvar

Om part, eller av part anlitad VAN-leverantör eller annan tredje man, bryter mot bestämmelserna i Avtalsförutsättningar eller dessa Allmänna EDI-bestämmelser är parten skyldig att ersätta motparten därav uppkommen skada. Ersättning ska utgå endast för direkt skada, om inte skadan vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

___________________________________________________________


Indata - 6.11 Tillämplig lag och tvistlösning

Vid tvist med anledning av Avtalsförutsättningar och dessa Allmänna EDI-bestämmelser ska reglerna i transportavtalet gälla med avseende på tillämplig lag och sättet för tvistlösning. Framgår inte annat av transportavtalet ska tvist lösas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

___________________________________________________________


Force Majeure - 7

DB Schenker ska vara befriat från skyldighet att fullfölja uppdrag om DB Schenker hindras av omständigheter, varöver DB Schenker inte kunnat råda och rimligen inte kunnat förutse. DB Schenker ska genast informera uppdragsgivaren när sådan omständighet inträffar respektive upphör.

Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal eller avbryta avtal, då sådan omständighet varat längre än en (1) månad, eller då viss uppsägningstid avtalats, efter en tid motsvarande uppsägningstiden.

___________________________________________________________


Övrigt - 8

Priser/avgifter, som inte angivits i denna broschyr gällande vissa slag av transporter eller gods m m, ska kunna uttas utöver de här angivna. Om transporten på grund av kundens specifika önskemål utförs på ett sätt som avviker från DB Schenkers normala rutiner ska speciell överenskommelse om villkor och priser träffas.

___________________________________________________________Produktspecifika villkor - Kapitel B


Förklaring till mått-, vikt- och volymtabellerna

(1) Inrikes: För kollin vars längsta sida är längre än 2,4 m och maximalt 6 m och med en höjd av maximalt 2,2 m inklusive lastpall tillkommer ett tillägg på ordinarie frakt. Se rubriken Special under Tilläggsavgifter.

Utrikes: Gods vars längd överstiger 2,4 m och väger mer än 35 kg fraktberäknas efter 250 kg /löpmeter, max 6 m.
Gods över 6 m taxeras som DB SCHENKERdirect.

(2) Maximal volym utgörs av fordonets fysiska begränsningar avseende vikt och volym.
Inrikes: Min 1 000 kg eller 3,57 m3.
För DB SCHENKERcoldsped 3,08 m3.
Utrikes: 2 501 kg eller 7,51 m3. Den maximala vikten varierar beroende på typ av lastbärare samt marknad.
För DB SCHENKERhangartner + 2 501 kg eller 7,51 m3. Den maximala vikten varierar beroende på typ av lastbärare samt marknad.
För DB SCHENKERcoldsped 2 501 kg eller 7, 51m3. Den maximala vikten varierar beroende på typ av lastbärare samt marknad.

(3) Skrymmande kolli: Längd 2,0 m (för utrikes 2 m).
Längd + omkrets högst 3 m. För större kollin ber vi er kontakta närmaste DB Schenkerkontor. Om något kolli i sändningen är skrymmande räknas hela sändningen som skrymmande.

(*) Undantag för Logistikpaket, Enhetsbur och utrikes Bulk. Se broschyr DB SCHENKERparcel/privpak, Priser och Villkor.

(4) Ombud – standard: Längd per kolli 1,2 m.
Längd + omkrets får vara högst 1,85 m.
Maximal vikt 20 kg per kolli.

Skrymmande kolli: Maximal längd 1,4 m.
Längd + omkrets får vara högst 3 m.

(5) Ombud – ekonomi: Maximal vikt 15 kg.
Maximal längd 0,75 m.
Längd + omkrets får högst vara 2 m.

Skrymmande kolli:
Klass 1:
Maximal längd 0,75 m.
Längd + omkrets får högst vara 2,4 m.
Maxvikt 15 kg/kolli.

Klass 2:
Maximal längd 1,4 m.
Längd + Omkrets får högst vara 3 m.
Maxvikt 20 kg/kolli.

För detaljerade villkor se broschyr DB SCHENKERparcel/privpak, Priser och Villkor.

Produkten DB SCHENKERrailog regleras genom NSAB 2000.

___________________________________________________________


Mått, vikt och volym DB SCHENKERsystem inrikes

Mått, vikt och volym
      DB SCHENKERsystem
Inrikes
 
Maximal längd per kolli
(längsta sida)
2,4 m (förklaring 1 ->)
 
Maximal höjd per kolli
2,2 m (förklaring 1 ->)
 
Maximal volym per kolli
3,57 kbm (förklaring ->)
 
Maximal vikt per kolli999 kg
 
Maximal volym per sändning3,57 kbm
 
Maximal vikt per
sändning (verklig vikt eller
fraktgrundande)
999 kg
(tyngre sändningar
som DB SCHENKERdirect)
 
Om något kolli i sändningen är
större än vad som sägs
ovan gäller:
Fraktberäkningar enligt
DB SCHENKERdirect

___________________________________________________________


Mått, vikt och volym DB SCHENKERsystem och DB SCHENKERcoldsped utrikes

Mått, vikt och volym
      DB SCHENKERsystem och DB SCHENKERcoldsped
Utrikes
 
Maximal längd per kolli
(längsta sida)
2,4 m (förklaring 1 ->)
 
Maximal höjd per kolli
2,0 m
 
Maximal volym per kolli
7,51 kbm
 
Maximal vikt per kolli1 200 kg
 
Maximal volym per sändning7,51 kbm
 
Maximal vikt per
sändning (verklig vikt eller
fraktgrundande)
2 500 kg
(tyngre sändningar
som DB SCHENKERdirect)
 
Om något kolli i sändningen är
större än vad som sägs
ovan gäller:
Fraktberäkningar enligt
DB SCHENKERdirect

___________________________________________________________


Mått, vikt och volym DB SCHENKERdirect och DB SCHENKERcoldsped inrikes och utrikes

Mått, vikt och volym      DB SCHENKERdirect, DB SCHENKERcoldsped och DB SCHENKERhangartner inrikes och utrikes
 
Maximal längd per kolli
(längsta sida)

(förklaring 2 ->)
 
Maximal höjd per kolli
 
Maximal volym per kolli
 
Maximal vikt per kolli
 
Maximal volym per sändning
 
Maximal vikt per
sändning (verklig vikt eller
fraktgrundande)
 
Om något kolli i sändningen är
större än vad som sägs
ovan gäller:

___________________________________________________________


Mått, vikt och volym DB SCHENKERparcel

Mått, vikt och volym      DB SCHENKERparcel
 
Maximal längd per kolli
(längsta sida)
1,4 m
(förklaring 3 ->)
 
Maximal höjd per kolli
 
Maximal volym per kolli
Längd + omkrets
högst 1,85 m (förklaring 3 och 4 ->)
 
Maximal vikt per kolli30 kg
(förklaring 4 ->)
 
Maximal volym per sändning
0,36 kbm
1 kbm = 280 kg
 
Maximal vikt per
sändning (verklig vikt eller
fraktgrundande)
99 kg
(förklaring * ->)
 
Om något kolli i sändningen är
större än vad som sägs
ovan gäller:
Fraktberäkning enligt
kundavtal + tillägg

___________________________________________________________


Mått, vikt och volym DB SCHENKERprivak

Mått, vikt och volym      DB SCHENKERprivpak
 
Maximal längd per kolli
(längsta sida)
1,4 m
(förklaring 4 och 5 ->)
 
Maximal höjd per kolli
 
Maximal volym per kolli
Längd + omkrets
högst 1,85 m (förklaring 3 och 4 ->)
 
Maximal vikt per kolli30 kg
(förklaring 4 och 5 ->)
 
Maximal volym per sändning
 
Maximal vikt per
sändning (verklig vikt eller
fraktgrundande)
 
Om något kolli i sändningen är
större än vad som sägs
ovan gäller:
Fraktberäkning enligt
kundavtal + tillägg

___________________________________________________________


Mått, vikt och volym DB SCHENKERcoldsped Inrikes

Mått, vikt och volym
      DB SCHENKERcoldsped
Inrikes
 
Maximal längd per kolli
(längsta sida)
2,4 m
 
Maximal höjd per kolli
2,2 m
 
Maximal volym per kolli
3,08 kbm
 
Maximal vikt per kolli999 kgt
 
Maximal volym per sändning3,08 kbm
 
Maximal vikt per
sändning (verklig vikt eller
fraktgrundande)
999 kg
(tyngre sändningar som
DB SCHENKERcoldsped Direct)
 
Om något kolli i sändningen är större än vad som sägs
ovan gäller:
Fraktberäkningar enligt DB SCHENKERcoldsped Direct

___________________________________________________________


Distribution

DB SCHENKERsystem, -coldsped och -parcel
Utkörning till mottagarens leveransadress enligt regler för turlista.

DB SCHENKERparcel
Inrikes: Vid Hemleverans aviseras alla sändningar via SMS alternativt telefon varför mottagarens mobil- och telefonnummer alltid ska anges.
Leveranser till privatpersoner sker mellan kl 17.00–22.00. För vissa postnummer sker leverans på dagtid, se turlista Hemleverans. Inbärning sker då med en (1) mans betjäning och möjligheter. Inbärning innebär att leverans sker innanför ytterdörr eller likvärdig plats om inte annat överenskommits.
Utrikes: Hemleverans är ej möjligt som tillval.

DB SCHENKERdirect, -coldsped och -hangartner
Utkörning till mottagarens leveransadress enligt överenskommelse.

___________________________________________________________


Dokument vid transport till tredje land

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -parcel
Vid transport till tredje land samt Åland ska handelsfaktura utfärdas i enlighet med respektive lands bestämmelser. Om sändningens värde understiger € 6 000 kan vanligtvis ursprungsdeklaration avges i handelsfakturan. Vid högre sändningsvärde används EUR1-certifikat.

DB Schenker utför förtullningstjänster i samband med import respektive export efter erhållen fullmakt.

DB SCHENKERparcel
För sändningar till Åland krävs ingen handelsfaktura. Dock måste köparens/mottagarens skattenummer (momsregistreringsnummer) finnas med på fraktdokument/adresslapp.

___________________________________________________________


Fakturering

DB SCHENKERSsystem, -direct,  -coldsped och -hangartner
Inrikes: Fakturering sker fyra (4) gånger per månad. Faktureringsavgift tillkommer.

Utrikes: Fakturering sker per sändning.

DB SCHENKERparcel
Minimidebitering per faktura som månatligen faktureras är SEK 300.

___________________________________________________________


Fraktbetalning

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -parcel
Inrikes:
Avsändarfrakt, mottagarfrakt eller annan fraktbetalare kan anges. Oavsett betalningsalternativ krävs alltid uppdragsgivarens och betalarens kundnummer. DB Schenker förbehåller sig rätten att debitera uppdragsgivaren i de fall betalarens kundnummer saknas.

Hemleverans kan endast utföras med avsändarfrakt.

Utrikes: Fraktkostnader, avgifter, etc fördelas mellan säljare och köpare utifrån leverans-/transportvillkoren enligt ”Combiterms 2011 – landtransporter”. Uppdragsgivaren ska alltid uppge för transporten gällande Combiterms (se 3.2 Betalningsvillkor ->).

___________________________________________________________

 


Hämtning

DB SCHENKERsystem, -direct och -coldsped
Hämtning sker hos avsändaren enligt överenskommelse. Avtal om fast hämtning kan tecknas, vilket förenklar bokningsrutinerna (gäller ej DB SCHENKERdirect).

DB SCHENKERparcel
Hämtning sker hos avsändaren enligt överenskommelse. Vid hämtning vid ett och samma tillfälle av färre än fem (5) sändningar tillkommer hämtningsavgift. För paket som hämtas samtidigt som gods från DB SCHENKERsystem utgår dock ingen hämtningsavgift.

___________________________________________________________


Lastning/Lossning

DB SCHENKERsystem, -direct och -coldsped (samt sändningar med verklig vikt över 650 kg)
Lastning/lossning utförs av bilens chaufför. Avsändare respektive mottagare ska lämna erforderligt biträde. Kan avsändare eller mottagare inte lämna det biträde som basåtagandet förutsätter, och erfordras till följd av detta extra personal och/eller tekniska hjälpmedel, uttas tilläggsavgift.
När det gäller lastsäkring se information 1.2.3.

DB SCHENKERparcel
Leverans av paket sker till angiven leveransadress innanför företagets dörr/port/till angiven våning, till reception alternativt fungerande varumottagning.

Undantag utrikes sändningar: Det åligger avsändaren/mottagaren att enligt förarens anvisningar ombesörja lastning/lossning av fordon, varvid föraren lämnar erforderligt biträde. Föraren ska vid konventionell lastbilstransport medverka till att lastning/lossning kan ske vid fordonets sida från/till kaj eller markplan på för väder och yttre påverkan skyddad plats.

___________________________________________________________


Lastsäkring

DB SCHENKERsystem och -direct
Det åligger avsändaren att när han själv ombesörjer lastningen att lastsäkra godset. Se mer information under 1.2.3 ->.

___________________________________________________________


Leveranshinder

DB SCHENKERdirect och -coldsped
Gods som ej kan levereras returneras till avsändaren efter överenskommelse.

___________________________________________________________


Outlöst gods

DB SCHENKERsystem, -direct och -parcel
Outlöst gods returneras till avsändaren på dennes bekostnad 15 arbetsdagar efter ankomsten till mottagningsterminalen.

DB SCHENKERcoldsped
Outlöst gods returneras till avsändaren efter överenskommelse.

___________________________________________________________


Pall

DB SCHENKERsystem, -direct och -coldsped
Medsänd pall från avsändaren betraktas som emballage och skickas med till mottagaren. Beakta gällande nationella/internationella regelverk för lastpall. Pallbyte tillämpas ej. DB Schenkers interna pall, sk grönpall, används endast inom transporter mellan terminaler i Sverige.

Läs även om DB Schenkers pallöverföringssystem (PÖS) sidan 21 (tillämpas endast inom Sverige).

___________________________________________________________


Turlista

DB SCHENKERsystem, -coldsped och -parcel
Aktuell turlista (förutom Hemleverans som har separat turlista) finns på www.dbschenker.com/se

Turlistan täcker trafikutbudet inom Sverige samt mellan Sverige och övriga länder i Europa med vilka DB Schenker bedriver reguljär trafik. Inskränkningar kan förekomma i samband med helger och under semesterperioden. Transporttiderna
är beräknade och utgör ingen tidsgaranti.

För Special samt gods med andra särskilda egenskaper tillkommer extra leveranstid. Mer information ges i punkt 1.1 under rubriken Basåtagande ->.

DB SCHENKERparcel utrikes: Till samtliga länder se utrikes turlista i broschyren DB SCHENKERparcel/privpak, Priser och Villkor.

___________________________________________________________


Undantag för transport

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -parcel
Under punkt 1.4.1 framgår de varuslag och föremål som mottas till transport endast efter i förväg träffad överenskommelse.

___________________________________________________________


Fraktberäkning förklaring

Med sändning avses på en transportinstruktion upptaget gods från en eller flera avsändare till en mottagare på viss annan plats, vilket lämnas till transport vid ett tillfälle. Sändning kan inte omfatta större vikt/volym än fordonets lastförmåga.

För bedömning av fraktgrundande vikt ska förutom vikt i hela kg dessutom alltid en av nedanstående uppgifter anges för hela sändningen:

För svårstuvat gods som på grund av föremålets eller emballagets art inte möjliggör normal samlastning med annat gods eller maximalt utnyttjande av lastutrymmet, beräknas frakten med hänsyn till det lastutrymme godset kräver, för vikt per flakmeter se tabell vid rubriken Svårstuvat gods.

Med flakmeter avses en längdmeter på flaket med lastutrymmets fulla bredd och höjd.

Med verklig vikt eller bruttovikt avses den vikt vågen registrerar för sändningen
inklusive emballage och lasttillbehör (t ex pallar).

Med skrymmevikt avses en sändnings volym (längd x bredd x höjd) uttryckt i m3 med två decimaler, inklusive emballage och lasttillbehör (t ex pallar), multiplicerat med vikt enligt tabell (se tabell vid rubriken Beräkning av vikt vid skrymmande gods), eller vid flakmeterberäkning, antalet flakmeter med en decimal multiplicerat med vikt i tabellen vid rubriken Beräkning av flakmeter vid skrymmande gods.

Med fraktdragande vikt avses den största av verklig vikt eller skrymmevikt.

DB SCHENKERsystem och -direct. Frakt beräknas per sändning och produktval. Fraktens storlek beräknas efter vikt eller volym (som omvandlas till vikt) samt av avståndet mellan taxepunkterna.

DB SCHENKERcoldsped. Priserna är beroende av vikt, volym och avstånd. Frakt beräknas efter mellan DB Schenker och kund överenskommen prislista eller av DB Schenker fastställd prislista till orter graderade med c. Efter överenskommelse kan transport utföras till övriga orter c1, c2, c3 och c4 (se DB Schenkers Ortförteckning). Vid dessa tillfällen tillkommer orttillägg.

DB SCHENKERparcel. Fraktberäkning för paket framgår i broschyren DB SCHENKERparcel/privpak, Priser & Villkor.

Undantag utrikes transporter
Priserna är beroende av vikt, volym och transportrelation. Fraktberäkning sker
med pris per sändning eller per 100 kg, alternativt per helt ekipage.

Specifika villkor för inrikes transporter
Ortkategorier. Orterna uppdelas i två kategorier, primärorter och sekundärorter.
Varje sekundärort är knuten till en bestämd primärort, som utgör taxepunkt vid avståndsberäkningen. Varje primärort med tillhörande sekundärorter utgör ett primärortsområde.

Ortförteckning. DB Schenkers Ortförteckning upptar i alfabetisk ordning alla svenska orter som får användas som adressorter. Endast ett ortnamn får användas för avsändnings- respektive mottagningsort. Andra ortnamn än de som upptas i Ortförteckningen får inte användas som adressbegrepp utan särskild överenskommelse.

DB SCHENKERsystem, -direct och -coldsped. I Ortförteckningen anges län samt taxepunkt för sekundärorter.

Avstånd
Vid fraktberäkningen används endast avståndet mellan primärorterna (taxepunkterna), se DB Schenkers Avståndstabell. Avståndsuppgifterna hämtas från Trafikverkets avståndstabell.
Sändningar till och från Gotland avståndsberäknas över Nynäshamn eller
Oskarshamn, varvid 150 km adderas till avståndet mellan primärorterna. Utifrån
primärorternas belägenhet söker vi vid fraktberäkning av gotlandssändningar alltid kortaste väg.

Anm.: I av DB Schenker utgivna tabeller är avståndet mellan Gotland och Nynäshamn/Oskarshamn (150 km) inräknat i angivna avstånd mellan orter på fastlandet och Gotland. För transport av farligt gods mellan fastlandet och Gotland gäller särskilda regler, se även 1.4.5 ->.

___________________________________________________________


Fraktberäkning Inrikes DB SCHENKERsystem och -direct

Fraktberäkning
         INRIKES:
DB SCHENKERsystem och -direct
 
Skrymmande gods:Vikt/kbm understiger 280 kg.
 
Frakt beräknas efter:280 kg/kbm.
 
INRIKES: För ej staplingsbar pall beräknas priset efter pallplats.
UTRIKES: För staplingsbar pall med höjd under 1,5 m inkl lastpall beräknas priset efter volym. För ej staplingsbar pall beräknas priset efter pallplats.

Min 780 kg/pallplats (EUR-pallens mått), eller 0,4 flakmeter. 

 
Svårstuvat gods, vikt/flakmeter:1 950 kg/flakmeter.
 
Långt gods:

Gods vars längd överstiger 6 m
fraktberäknas efter lägst 250 kg/löpmeter.
 
Beräkning av vikt vid
skrymmande gods:
280 kg/kbm.
 
Beräkning av flakmeter vid skrymmande gods:1 950 kg.
 
Övrig information:


För sändningar under 1 000 kg sker avrundning uppåt till närmaste helt kg. Med avrundad vikt avses den fraktdragande vikten avrundad uppåt till jämnt 10–tal kg för sändningar mellan 1 000–2 500 kg, och till jämnt 100–tal kg för sändningar över 2 500 kg. Med fraktgrundande vikt över 1 000 kg avses den vikt som ger den lägsta frakten vid jämförelse mellan frakt för avrundad vikt och för frakt enligt närmaste högre viktklass nedersta gräns.
 
Beräkningsmetod
För fraktberäkning gäller följande:


Val av produktvariant.
  
Fastställ avrundad vikt.
 
Fastställ via ortförteckningen avsändningsortens resp mottagningsortens taxepunkt.
 
Fastställ avståndet mellan taxepunkterna.
 
Fastställ fraktgrundande vikt samt mot
denna vikt svarande frakt enligt prislistan.
 
Avrunda den framräknade frakten till närmaste krona (1–49 öre avrundas nedåt, 50–99 öre avrundas uppåt).
 
Ort-, Storstads- och Malmfältstillägg.
 
Fastställ eventuella priser för Tillval & Tilläggsavgifter.
 
Övrig information


Vid transport inom samma ort eller mellan primärort och dess sekundärort sker fraktberäkning enligt prislistan för avståndet mellan 0–20 km.
 
Andra valutor än SEK kan förekomma.

___________________________________________________________


Fraktberäkning Inrikes DB SCHENKERcoldsped

Fraktberäkning
         INRIKES:
DB SCHENKERcoldsped
 
Skrymmande gods:Vikt/kbm understiger 325 kg.
 
Frakt beräknas efter:325 kg/kbm.
 
INRIKES: För ej staplingsbar pall beräknas priset efter pallplats.
UTRIKES: För staplingsbar pall med höjd under 1,5 m inkl lastpall beräknas priset efter volym. För ej staplingsbar pall beräknas priset efter pallplats.

750 kg/pallplats (EUR-pallens mått),
eller 0,4 flakmeter. 

 
Svårstuvat gods, vikt/flakmeter:1 875 kg/flakmeter.
 
Långt gods:
Gods vars längd överstiger 6 m
fraktberäknas efter lägst 250 kg/löpmeter.
 
Beräkning av vikt vid
skrymmande gods:
325 kg/kbm.
 
Beräkning av flakmeter vid skrymmande gods:1 875 kg.
 
Övrig information:


För sändningar under 1 000 kg sker avrundning uppåt till närmaste helt kg. Med avrundad vikt avses den fraktdragande vikten avrundad uppåt till jämnt 10–tal kg för sändningar mellan 1 000–2 500 kg, och till jämnt 100–tal kg för sändningar över 2 500 kg. Med fraktgrundande vikt över 1 000 kg avses den vikt som ger den lägsta frakten vid jämförelse mellan frakt för avrundad vikt och för frakt enligt närmaste högre viktklass nedersta gräns.
 
Beräkningsmetod
För fraktberäkning gäller följande:
Fastställ avrundad vikt.
  
Fastställ via ortförteckningen avsändningsortens resp. mottagningsortens taxepunkt.
 
Fastställ avståndet mellan taxepunkterna.
 
Fastställ fraktgrundande vikt samt mot
denna vikt svarande frakt enligt prislistan.
 
Avrunda den framräknade frakten till
närmaste krona (1–49 öre avrundas nedåt,
50–99 öre avrundas uppåt).
 
Ort-, Storstads- och Malmfältstillägg.
 
Fastställ eventuella priser för Tillval & Tilläggsavgifter.
 
 
 
Övrig information


Vid transport inom samma ort eller mellan primärort och dess sekundärort sker fraktberäkning enligt prislistan för avståndet mellan 0–20 km.
 
Andra valutor än SEK kan förekomma.

___________________________________________________________


Fraktberäkning Utrikes DB SCHENKERsystem, -direct, - coldsped och hangartner

Fraktberäkning

         UTRIKES:
DB SCHENKERsystem, -direct -coldsped och -hangartner
 
Skrymmande gods:Vikt/kbm understiger 333 kg.
 
Frakt beräknas efter:333 kg/kbm alt. 360 kg/kbm för England och Irland och 350 kg/kbm för de nordiska länderna.
 
INRIKES: För ej staplingsbar pall beräknas priset efter pallplats.
UTRIKES: För staplingsbar pall med höjd under 1,5 m inkl lastpall beräknas priset efter volym. För ej staplingsbar pall beräknas priset efter pallplats.

Pallplatsen beräknas till min 800 kg för de nordiska länderna, England och Irland och DB SCHENKERhangartner och min 740 kg per pallplats för övriga länder (EUR-pallens mått), eller 0,4 flakmeter.
 
Svårstuvat gods, vikt/flakmeter:2 000 kg/flakmeter för de nordiska länderna, England och Irland och DB SCHENKERhangartner. 1 850 kg för övriga länder.
 
Långt gods:Gods vars längd överstiger 2,4 m och
väger mer än 35 kg fraktberäknas efter min 250 kg/löpmeter, max 6 m. Gods över 6 m taxeras som DB SCHENKERdirect.
 
Beräkning av vikt vid
skrymmande gods:
333 kg/kbm. För England och Irland
360 kg/kbm och 350 kg/kbm för de nordiska länderna.
 
Beräkning av flakmeter vid skrymmande gods:
2 000 kg för de nordiska länderna, England och Irland och DB SCHENKERhangartner. 1 850 kg för övriga länder.
 
Övrig information:För sändningar under 2 501 kg sker avrundning uppåt till närmaste helt kg. För sändningar över 2 501 kg till jämnt 100–tal kg. Med fraktgrundande vikt över 2 501 kg avses den vikt som ger den lägsta frakten vid jämförelse mellan frakt för avrundad vikt och för frakt enligt närmaste högre viktklass nedersta gräns.
 
Beräkningsmetod
För fraktberäkning gäller följande:

Fastställ avrundad vikt.
  
Fastställ fraktgrundande vikt och transportrelaltion samt mot denna vikt svarande frakt enligt prislista.
  
Avrunda den framräknade frakten till närmaste krona (1–49 öre avrundas nedåt, 50–99 öre avrundas uppåt).
  
Fastställ eventuella priser för Tillval & Tilläggsavgifter.
 
Övrig informationAndra valutor än SEK och EURO kan förekomma.

___________________________________________________________


Tillval


Agreed delivery date - Fastställd leveransdag

DB SCHENKERsystem (utrikes)
DB Schenker erbjuder lossning på fastställd arbetsdag efter våra normala framkomst enligt turlista. Begäran om särskilt framkomstlöfte skall överföras elektroniskt till DB Schenker.

Tillvalet gäller för lossning max 5 arbetsdagar efter ordinarie framkomst enligt turlista.

SEK 225/sändning.


Avisering

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped, -parcel och -hangartner
För av avsändaren begärd avisering före utkörning är priset: SEK 60 /sändning

Mottagarens telefon- eller faxnummer ska anges. Vid avisering gäller ej turlistan. Avisering kan ej kombineras med Express.

Information omplanerad leverans: SEK 5 /avisering

Om avsändaren lämnat ofullständiga leveransuppgifter eller när det inte finns känd godsmottagning sker debitering av avisering.

Utrikes: För att avisering ska vara möjlig måste separat överenskommelse träffas.

___________________________________________________________


Efterkrav

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped, -parcel och -hangartner
Inrikes: Efterkrav kan endast skickas som EDI-sändning.
Efterkravsbelopp, bankgironummer och kontaktuppgifter är obligatoriska uppgifter vid avisering till mottagaren. Mottagaren´ska kunna betala med kort via DB Schenkers hemsida eller via telefon där DB Schenker administrerar betalningen, alternativt betala som direktbetalning via Internetbank eller på bank.

Vid utskrift av EDI-fraktsedel/paketlapp likställs text med etikett. Saknas etikett på transportinstruktion/paketlapp och/eller enskilt kolli ansvarar DB Schenker inte för inkassering av efterkravsbeloppet.

Frakten för sändningar som avsändaren belagt med efterkrav ska alltid betalas av avsändaren. Pris i SEK, som framgår enligt nedan, ska betalas av avsändaren. Efterkrav kan ej skickas som Express. Extra leveranstid tillkommer.

I nedanstående pris ingår avisering till mottagaren.

DB SCHENKERsystem, -direct och -coldsped
Efterkravsbelopp skrivs på transportinstruktionen i hela kronor:

SEK  - 10 000 160 efterkravsavgift
SEK 10 001 - 40 000310 efterkravsavgift
SEK 40 001 - 620 efterkravsavgift

DB SCHENKERparcelSEK 80 / sändning
DB SCHENKERprivpak *

* Se broschyr DB SCHENKERparcel/privpak, Priser och Villkor.

Utrikes: COD
DB SCHENKERsystem, -direct och -coldsped

Vi kan efter överenskommelse
inkassera varuefterkrav i vissa länder:
 SEK 485 /sändning

Uppdragsgivaren ska för varje COD-/CAD-uppdrag överlämna ifylld och underskriven speciell blankett ”Instruction for delivery against restrictions”.

___________________________________________________________


Export till tredje land

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -hangartner

Stämpling av EUR-certifikat:     SEK 350 /sändning
Exportdeklaration:
För ej EDI-kunder:SEK 390 /sändning
För EDI-kunder:SEK 345 /sändning
Statistiskt nummer utöver ett:
Förutsätter att kunden gjort en sammanställning där DB Schenker kan utläsa statistiskt nummer, varuslag och varuvärde per statistiskt nummer.

SEK 50 /rad


Importförtullning:
Importdokumentation/förtullning i mottagningslandet tillkommer med:SEK 545 inkl 3 statistiska nummer
Därutöver debiteras: SEK 50 /extra nummer
 
DB SCHENKERparcel
NorgeSEK 180 /sändning
SchweizSEK 275 / sändning
TurkietSEK 275 /sändning
Ansökan av EORI-nummerSEK 395 /ansökan

___________________________________________________________


Express

DB SCHENKERsystem och DB SCHENKERparcel (inrikes)
Leverans sker hos din kund senast kl 10.00 första arbetsdagen efter hämtning. Expressorterna anges i turlistan. Transportinstruktion och alla ingående kollin ska märkas med särskild etikett. Vid utskrift av EDI-fraktsedel likställs text med etikett på transportinstruktion/DK-handling, dock måste varje kolli märkas med särskild etikett.

Pris DB SCHENKERsystem:SEK 436 /sändning
Pris DB SCHENKERparcel:     se broschyr Priser och Villkor

Vårt ansvar till följd av skada vid icke uppfyllt transportlöfte (försening) maximeras till SEK 5 000 per sändning, inklusive fraktkostnader. Ersättning lämnas då reklamation framförs samt då skada till följd av dröjsmålet kan påvisas. Express kan ej skickas som efterkrav. Transporter av farligt gods kan endast ske efter överenskommelse.

Express kan ej kombineras med Special, Hemleverans, Farligt gods eller Värme. 

Top/Top 12 (utrikes)
DB SCHENKERtop på fastställd arbetsdag enligt DB Schenkers turlista.
DB SCHENKERtop12 ej senare än kl 12.00 på fastställd arbetsdag enligt DB Schenkers turlista.

Nedanstående priser och regelverk tillkommer på ordinarie transportpriser baserat på åtagandet i garantitillval DB SCHENKERtop/DB SCHENKERtop12.

Om en av arbetsdagarna i överenskommen transportperiod
infaller på en helgdag i gällande land utökas ledtiden med denna dag.

Den geografiska omfattningen definieras enligt turlista på DB Schenkers webbplats www.dbschenker.com/se

Generellt gäller tillvalen DB SCHENKERtop/DB SCHENKERtop12 för transporter mellan EU-länder, samt vissa länder utanför EU, med viss geografisk avgränsning i respektive land.

Förutsättningar för tillval:

Tillvalet omfattas inte av:

Priser
Nedanstående tillägg baseras på ordinarie prislista för DB SCHENKERsystem utrikes.

DB SCHENKERtop     DB SCHENKERtop12
tillägg/sändning tillägg/sändning
SEK 330SEK 435

Om mottagaren (enligt beskrivning ovan) inte har möjlighet att ta emot godset under normal arbetstid (fram till senaste leveranstid) kommer 50 % av priset att faktureras för det andra, nödvändiga, leveranstillfället.

Ersättningstjänst i händelse av försenad leverans
Om leveransen inte kan ske inom överenskommen leveransperiod, trots att ovanstående villkor uppfyllts, kommer kunden att ersättas till fullo för överenskomna transportkostnader. Ersättningstjänsten förutsätter att DB Schenker har orsakat leveransförseningen.

Avgränsning
Tillvalen DB SCHENKERtop/DB SCHENKERtop12 omfattas av leveransvillkor CPT0005, CIP0010, DAP0018 och DDP0022 (se gällande Incoterms/Combiterms).

Tillval omfattas endast av sändningar med dimensioner enligt fakta för DB SCHENKERsystem utrikes.

___________________________________________________________Extra bemanning (inrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct och -coldsped
På grund av godsets karaktär erfordras ibland extra bemanning för lastning/lossning. Detta förfarande ska vara klarlagt innan DB Schenker lastar/lossar godset.

Priset för detta förfarande är SEK 255/man och påbörjad timme, dock lägst SEK 493/uppdrag. Lördag, söndag och helgdag uttas SEK 477/man och påbörjad timme, dock lägst SEK 1 384/uppdrag.

___________________________________________________________


Farligt gods

DB SCHENKERsystem, -direct och -hangartner
DB Schenker utför transporter av farligt gods. Se definition under punkt 1.4.5 ->. Pris enligt tabeller nedan. Vid transport av farligt gods gäller reservation för tider i turlistan.

Godsdeklaration ska alltid bifogas transportinstruktionen. Vid sjö- och flygtransporter ska även ett underskrivet avsändarintyg bifogas.

Vid transport av begränsade mängder enligt Östersjöavtalet kräver DB Schenker information om UN-nummer samt farligt godsklass. För rederier som inte tillämpar sig av Östersjöavtalet krävs dessutom farligt godsdeklaration. Farligt godstillägg tas ut även vid begränsade mängder för gods som transporteras via färjetrafik.

Inrikes (Pris SEK per sändning)

Vikt i kg:  1–99 kg   100–14 999 kg  > 15 000 kg
224396559

Vid sjötransport förhöjs farligt godstillägget med 50 % med hänsyn till de extra åtgärder som krävs vid sådan transport.

När sändningen överskrider 1 flm tillkommer SEK 250/flm
utöver ordinarie farligt godstillägg.

Utrikes (Pris SEK per sändning)

Marknad:1–99 kg100-2 500 kg2 501–14 999 kg> 15 000 kg
NO5957958951 125
DK, FI, AA9101 4551 5552 025
DE, NL, BE, FR,
CH, AT, ES, PT,
IT
910

1 410

1 510
1 905
GB, IE1 0501 5101 6101 905
PL, CZ, S, HU,
EE, LV, LT
1 3701 7251 8252 145
BA, HR, MK, ´
MD, ME, RS, SI,
BG, RO, GR, BY, UA
1 475


3 160


3 260


3 450


TR2 8692 9753 1753 330

RU

    För pris kontakta ditt DB Schenkerkontor.
Vid transport till/från Turkiets Asiensida tillkommer:SEK 780/sändning

Transport av farligt gods i klasserna 1, 2, 5.2 och 6.2 omfattas ej av prislistan utan prissätts individuellt. Här förekommer nationella avvikelser. Avstämning måste ske med DB Schenker före bokning av ovanstående farligt godsklasser då DB Schenker inte har tillstånd att transportera dessa i alla länder.

För transport till/från länder ej nämnda ovan lämnas pris från fall till fall.

___________________________________________________________


Hemleverans (inrikes)

DB SCHENKERsystem och -parcel
Kontaktuppgifter är obligatoriska för avisering till mottagaren. För leveranser till privatpersoner uttas ett extra tillägg per sändning enligt viktintervall och priser nedan.

DB SCHENKERsystem
Sändningen får inte överskrida följande mått:
Höjd 2,2 m inklusive lastpall.
Längd får ej överskrida 2,4 m.
Maximal volym per kolli 3,57 m3.
Maximal vikt per sändning 999 kg.

Leverans sker innanför tomtgräns respektive innanför lägenhetsdörr. Chauffören ska kunna använda palldragare. Emballage eller pall återtas inte. För enskilt kolli som väger mer än 30 kg sker leverans i markplan – ingen inbärning. Varje enskilt kolli ska, i emballerat utförande, kunna hanteras och levereras av en (1) person.

Viktintervall       Pris
1–29 kgSEK 110 /sändning
30–59 kgSEK 170 /sändning
60–199 kgSEK 195 /sändning
200–999 kgSEK 230 /sändning

DB SCHENKERprivpak
Sändningen får inte överskrida följande mått:
Maxvikt är 30 kg/kolli och max 99 kg/sändning.
Maxvolym/sändning är 0,36 m3 (1 m3 = 280 kg)
Standard:
Maxlängd/kolli: 1,4 m.
Längd + omkrets får högst vara 1,85 m.
Skrymmande:
Maxlängd/kolli: 2,0 m.
Längd + omkrets får högst vara 3 m.

För kollin/sändningar som överstiger ovan angivna maximala mått- och viktgränser utgår en tilläggsavgift på SEK 250 per sändning/kolli.

DagDag med aviseringKväll med avisering
Vikt högstTillägg på nettoprisetTillägg på nettoprisetTillägg på nettopriset
1 kgSEK 25SEK 50SEK 110
3 kgSEK 25SEK 50SEK 110
5 kgSEK 25SEK 50SEK 110
7 kgSEK 25SEK 50SEK 110
9 kgSEK 25SEK 50SEK 110
12 kgSEK 25SEK 50SEK 110
15 kgSEK 25SEK 50SEK 110
20 kgSEK 25SEK 50SEK 110
30 kgSEK 25SEK 50SEK 110
40 kgSEK 25SEK 110SEK170
60 kgSEK 25SEK 110SEK 170
80 kgSEK 25SEK 135SEK 195
90 kgSEK 25SEK 135SEK 195

___________________________________________________________


Import från tredje land (länder utanför EU)

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -hangartner

Exportförtullning:
Eventuell exportdeklaration i avsändningslandet:   SEK 310 /sändning
Statistiskt nummer utöver ett:SEK 50/nummer
Importdeklaration i Sverige (Hemtagningsanmälan):
Förtullning förenklat förfarande:SEK 395/sändning
Förtullning normalt förfarande:SEK 605/sändning
Statistiskt nummer utöver ett:SEK 50 /nummer

Betalningsförmedlingsavgift:
Då DB Schenker ombesörjer inbetalning av moms, tull och övriga införselavgifter uttas betalningsförmedlingsavgift på 3,2 %, minimum SEK 110.

___________________________________________________________


Inbärning (Inrikes)

DB SCHENKERsystem och -coldsped
Med inbärning avses att leverans sker i närhet av eller innanför dörr/port eller likvärdig plats (se Basåtagande 1.3). Inbärning sker med enmansbetjäning och möjlighet. Maximal vikt per kolli 30 kg. Pris i SEK per sändning framgår nedan.

Vikt i kg   1–99   100–299   > 300
SEK101206308

___________________________________________________________


Intrastatdeklaration EU–gods (utrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -hangartner

DB Schenker lämnar intrastatdeklaration för ett pris om:     SEK 220 /sändning
Radavgift per rad utöver en:SEK 50 /rad

___________________________________________________________


Pallsöverförings- systemet (inom Sverige)

DB SCHENKERsystem, -direct och -coldsped
Vid varje faktureringstillfälle debiterar DB Schenker 6,0 % på den sammanlagda nettofrakten vid nyttjande av pallöverföringssystemet. Observera att separat avtal måste tecknas. Se särskild information i broschyr DB Schenkers pallöverförings- system som finns på www.dbschenker.com/se under Landtransporter.

___________________________________________________________


Mottagarfrakt (inrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -parcel

För sändningar med mottagarfrakt tillkommer:     SEK 40 /sändning
För DB SCHENKERparcel tillkommer:SEK 35 /sändning

___________________________________________________________


POD (Proof of delivery)

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped, -parcel och -hangartner

Kopia på fysisk kvittens av transportinstruktion:     SEK 50 / in- och utrikespaket
 
Alternativt för leverans-
bekräftelse inrikes:
SEK 50 / inrikes sändning
 
Samt för utrikes:SEK 185 / utrikes sändning

 

Via mySCHENKER kan du utan kostnad ta fram dina kvittenser.

___________________________________________________________


Retur av transportinstruktion

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -hangartner

För returnering av fraktsedelns Ti-del,
eller annan transportinstruktion, tillsammans
med fakturan är priset:

     SEK 5 /dokument

Dock lägst:SEK 100 /faktura

___________________________________________________________


Tekniska hjälpmedel

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped, -parcel och -hangartner
För tekniska hjälpmedel sker prissättning till faktisk kostnad. Behov av detta förfarande överenskommes vid bokningstillfället.

___________________________________________________________


Tidslossning (Top EXACT)

DB SCHENKERsystem, -direct och -coldsped
DB Schenker erbjuder lossning vid viss tidpunkt, med ett tidsfönster på ± 30 minuter. Detta sker enligt separat överenskommelse vid bokningstillfället. Transportinstruktion och alla ingående kollin i sändningen ska märkas med särskild etikett.

Vid utskrift av transportinstruktion från EDI-fil likställs text med etikett på transportinstruktion/DK-handling, dock måste varje kolli märkas med särskild etikett.
Pris lägst: SEK 742 /sändning

DB Schenkers ansvar till följd av skada vid icke uppfyllt transportlöfte (försening) maximeras till SEK 5 000 per sändning, inklusive fraktkostnader. Ersättning lämnas då reklamation framförs samt då skada till följd av dröjsmålet kan påvisas. Tidslossning kan ej skickas som efterkrav.

Transporter av farligt gods kan endast ske efter överenskommelse.

___________________________________________________________


Tidslöfte

Begäran om särskild framkomsttid ska vara skriftligt bekräftad för att äga giltighet (tidslöfte). Transporter enligt DB Schenkers Turlista är inte att betrakta som transporter med tidslöfte enligt NSAB 2000. Transport med tidslöfte gäller endast om tillval för transport med tidslöfte avtalats, eller om DB Schenker skriftligen i avtal med, eller i offert till uppdragsgivaren åtagit sig att utföra transport med tidslöfte.

___________________________________________________________


Transitering till tredje land (utrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -hangartner

För dokumentation vid transitering av
oförtullat gods till tredje land debiteras:

SEK 485 /transitering
 
TIR CARNET
Gäller för OSS länder och Turkiet
Styckegods och partigods SEK 10/100 KG
MaxSEK 950/sändning
Komplett trailer      SEK 950/sändning

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Utfärdande av FCR (utrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -hangartner

                                                                                   SEK 305 /sändning

___________________________________________________________


Varmtransporter

DB SCHENKERsystem och -direct
Denna tjänst måste bokas vid varje tillfälle och godkännas av Schenker. Med varmtransporter avses att godset transporteras frostfritt. Transportinstruktion och alla ingående kollin i sändningen ska märkas med särskild etikett. Vid utskrift av transportinstruktion från EDI-fil likställs text med etikett. Vid transport av varmstransport gäller reservation för tider i turlistan.
Ordinarie prislista höjs med 25 % /sändning.

Utrikes: Varmtransporter kan utföras på vissa länder efter separat överenskommelse. Kontakta närmaste DB Schenkerkontor för besked.

Transportinstruktion och alla ingående kollin i sändningen ska märkas med särskild etikett.

___________________________________________________________


Varuförsäkring

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped, -parcel och -hangartner
Varuförsäkring som vid skada ger bästa ersättning rekommenderas speciellt för utrikes transporter. Varuförsäkring kan tecknas genom DB Schenker av varusäljaren eller köparen beroende på av dem emellan avtalad leveransklausul. Varuförsäkring är ett relativt billigt sätt att skydda värdet på sina varor under transport och lagring.

Vid EDI bokad transport markeras speciellt fält när varuförsäkring önskas. Vid utrikes transport måste dessutom försäkringsvärdet anges med varuvärde och beräknad frakt plus 10 %. Vid annan bokning ges separat instruktion till DB Schenkers handläggare att varuförsäkring önskas.

För transporter inom Sverige är premien SEK 290 (2010) för maximala värden upp till SEK 400 000 utom för följande varuslag, för vilka försäkring måste beställas separat eftersom andra villkor gäller: oemballerat gods, guld, silver och ädelstenar, tobak, vin och sprit, konst och antikviteter, vapen, ammunition, begagnad egendom samt flyttsaker, mobiltelefoner och tillbehör till mobiltelefoner.

För utrikes biltransporter är premien 2010 normalt 0,19 % av försäkringsvärdet men för bräckage/stöldbegärligt gods blir premien 0,25 %, minimum SEK 200/sändning. Den högre premien gäller för: fotoartiklar, kontorsmaskiner, laboratorieutrustning, optiska artiklar, radio och TV-utrustning, snickerier, ur, fi nare och dyrare konfektion, modeller, musikinstrument, möbler (ej demonterade), vapen, ammunition, cyklar, maskingods innehållande känsliga delar som t ex elektronik.

Försäkring för följande varuslag måste beställas separat eftersom andra villkor gäller:
oemballerade varor, guld, silver och ädelstenar, tobak, vin och sprit, konst och antikviteter, begagnad egendom samt flyttsaker, mobiltelefoner och tillbehör till mobiltelefoner, bilar, båtar, glas, porslin, emaljerat gods, keramik, kakel, marmor, sanitetsgods, kyl- och värmegods, levande djur, växter, färskvaror, plåtskåp, vitvaror, returgods och datautrustning.

___________________________________________________________


Tilläggsavgifter


Drivmedels- och valutatillägg

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -parcel
Drivmedelstillägg inrikes: Vid varje transporttillfälle tillkommer drivmedelstillägg. För information om aktuell nivå hänvisas till DB Schenkers webbplats www.dbschenker.com/se

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -hangartner
Valuta- och drivmedelstillägg utrikes:
DB Schenkers offerter är baserade på det valuta- och oljeprisläge som gällde den 25 augusti 2004. För DB SCHENKERhangartner gäller det valuta- och prisläge som gällde den 30 juni 2010. Justeringar görs sedan månadsvis och varierar från land till land. Beroende på valuta- och oljeprisutvecklingen görs tillägg eller avdrag på frakten. Som bas används Euro–shell och SEB Avistakurs.

DB SCHENKERparcel
Valuta- och drivmedelstillägg utrikes:
Valuta- och drivmedelstillägg tillkommer och justeras löpande per månad. För gällande nivå se www.dbschenker.com/se Valuta- och drivmedelstillägg. (Valutatillägget införs från 2012-01-01. Drivmedelstillägget är sedan tidigare infört).

Information om aktuell nivå finns på DB Schenker webbplats www.dbschenker.com/se

___________________________________________________________


Expeditionsavgift

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -hangartner

Inrikes: 
För EDI-kunder tillkommer expeditionsavgift med:       SEK 18 /sändning
För övriga kunder med:SEK 40 /sändning
Utrikes:
För EDI–kunder tillkommer expeditionsavgift
för transporter inom EU (gäller utförsel) med:
SEK 235 /sändning
För övriga kunder (gäller både införsel
och utförsel) med:
SEK 280 /sändning

DB SCHENKERparcel

För ej EDI-kund tillkommer expeditionsavgift med:     SEK 12 /sändning

___________________________________________________________


Extra lastnings-/lossningstid

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -hangartner
I prislistan angivna transporttider är baserade på att lastning/lossning påbörjas omedelbart sedan fordonet ställts till avsändarens respektive mottagarens förfogande. De tider för lastning/lossning som inkluderas i transportpriserna för respektive viktintervall framgår nedan. Med vikt avses här den sammanlagda fraktdragande vikt som lastas eller lossas vid samma tillfälle.

Vikt i kg:     
1–99=15 min
100–999=20 min
1 000–4 999 =30 min
5 000–20 999=45 min
21 000–fullastad bil=60 min

Inrikes:
Då lastning/lossning överskrider tidsfristen som orsakats av avsändaren eller mottagaren uttas en tilläggsavgift om SEK 414 för den första 30-minuters perioden, därefter SEK 554 per påbörjad 30-minuters period.

Utrikes:
Då lastning/lossning överskrider tidsfristen som orsakats av avsändaren eller mottagaren uttas en tilläggsavgift om SEK 270 för den första 30-minuters perioden, därefter SEK 370 per påbörjad 30-minuters period.

___________________________________________________________


Faktureringsavgift (inrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -parcel

För kund uttas:      SEK 46 /faktura

___________________________________________________________


Färjefraktstillägg (utrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct och -coldsped
På södra Östersjön tillkommer ett färjefraktstillägg på följande länder: Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Portugal och Schweiz.

      SEK 2:90 /100 kg
MinimumSEK 2:90 /sändning
MaximumSEK 580 /sändning

DB SCHENKERhangartner
För volymer till/från Italien och Tyskland gäller följande tillägg (gäller sändningar via Rostock alt. Travemünde/Trelleborg).

      EURO 2,00 /1 000 kg
MinimumEURO 2,00 /sändning
Maximum EURO 40 / sändning

____________________________________________________________

 


Gotlandstillägg (inrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct och coldsped
På alla sändningar tillkommer ett Gotlandstillägg om 0,4 %. Gotlandstillägget beräknas på hela transportpriset inklusive tilläggsavgifter. Dessutom tillkommer för sändningar till/från Gotland ett påslag om 33 % på transportpriset.

Nivån på detta tillägg kan komma att förändras vid eventuella beslut utanför DB Schenkers kontroll.

___________________________________________________________


Hamnavgift (utrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct och coldsped
Hamnavgift tillkommer i Finland, England och Irland.

___________________________________________________________


Hämtning och terminalhantering

DB SCHENKERdirect (inrikes)
När kund begär att få godset inhämtat och inkört till DB Schenkerterminal gäller följande viktintervaller och priser.

Viktintervall per sändning       Pris
1 000–2 499 kg SEK 350 /ton
2 500–4 999 kgSEK 220 /ton
5 000–9 999 kgSEK 150 /ton
>10 000 kg SEK 100 /ton

___________________________________________________________


Hämtningsavgift

DB SCHENKERparcel

Vid hämtning av färre än fem (5)
sändningar vid ett och samma tillfälle
tillkommer en hämtningsavgift om:
      SEK 50 /hämtningstillfälle


För paket som hämtas samtidigt som gods från DB SCHENKERsystem
utgår ingen hämtningsavgift.

___________________________________________________________


Miljöavgift

DB SCHENKERsystem, -direct, coldsped och -hangartner
DB Schenker förbehåller sig rätten att ta ut framtida miljöpålagor.

___________________________________________________________


Ofullständig eller felaktig transportinstruktion

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped, -parcel och -hangartner
Ofullständig eller felaktig transportinstruktion:

Avsändaren/fraktbetalaren debiteras       SEK 100 /dokument

(Transportinstruktion = fraktsedel, CMR, etikett och EDIöverföring).

Saknas särskild etikett/text för aktuellt tillval betraktas detta som ofullständigt dokument.

För ofullständig eller felaktig vikt eller skrymme/volymuppgift på transportinstruktionen uttas en avgift för rättning på SEK 30 /sändning för produkten DB SCHENKERsystem.

___________________________________________________________


Ort-, storstads- och malmfältstillägg

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -parcel
I tabellen Orttillägg per postnummer på DB Schenkers webbplats framgår samtliga postnummer med orttillägg.

För DB SCHENKERparcel införs orttillägg på angivna postnummer och orter (www.dbschenker.com/se) med SEK 20 /sändning

För DB SCHENKERcoldsped gäller att transporter till/från orter märkta med c1, c2, c3 och c4 transporteras endast efter överenskommelse.

Orttillägg:

För sändningar till/från orter med orttillägg tillkommer avgift i SEK/sändning enligt följande:

Klass             SEK/sändning
1, c1100
2, c2230
3, c3367
4, c4590

Storstadsorter:

För sändningar till storstadsorter tillkommer avgift i SEK/sändning enligt följande:

Vikt i kg     SEK/sändning
1–9933
100–99953
>1 000155

Malmfältsorter
För sändningar till malmfältsorter uttas ett tillägg per sändning utöver orttillägget. För information om vilka postnummer som ingår som malmfältsorter se www.dbschenker.com/se

Viktintervall     Pris
1 000–2 499 kgSEK 618 /sändning
2 500–4 999 kgSEK 1 404 /sändning
5 000–6 999 kgSEK 2 216 /sändning
7 000–9 999 kgSEK 3 043 /sändning
10 000–14 999 kg SEK 4 256 /sändning
15 000–20 999 kgSEK 5 698 /sändning
21 000–27 999 kg SEK 7 225 /sändning
>28 000 kgSEK 8 136 /sändning

Orter med färjetrafik exklusive Gotland (Gotland se Gotlandstillägg)

För sändningar med DB SCHENKERdirect tillkommer faktisk färjekostnad.

___________________________________________________________


Outlöst gods

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped, -parcel och -hangartner
För sändning som kvarligger mer än tre (3) dagar efter avisering debiteras från dag fyra (4) lagerhyra per dag:

Viktintervall       Pris
1–99SEK 68
100–199 kgSEK 78
200–299 kgSEK 89
300–399 kgSEK 99
400–499 kgSEK 110
500–599 kgSEK 120
600–699 kgSEK 131
700–799 kgSEK 141
800–899 kgSEK 152
900–999 kgSEK 162
1 000 kg – >SEK 162 + SEK 6/100 kg

___________________________________________________________


Special (inrikes)

För kollin vars längsta sida är längre än 2,4 m, maximal längd 6 m och med maximal höjd av 2,2 m inklusive lastpall tillkommer ett tillägg på ordinarie frakt enligt följande viktintervall och priser.
Kan ej kombineras med hemleverans.

Viktintervall        Pris
1–29 kgSEK 103 /sändning
30–59 kgSEK 145 /sändning
60–199 kg  SEK 188 /sändning
200–349 kgSEK 257 /sändning
350–999 kgSEK 310 /sändning

___________________________________________________________


Vägskatt (utrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct och -coldsped
Vägskatt tillkommer för vissa länder, för broschyr
Vägskatt – Europa, kontakta ditt närmaste
DB Schenkerkontor.

Svinesundsbron
Svinesundsbron är en avgiftsbelagd väg.
Avgift tillkommer enligt följande:

Minimum       SEK 5,75 /sändning
SEK 0,63 /100 kg
MaxSEK 126 /sändning

Berörda postnummer: 20000–57999.

För närvarande utgår ingen vägskatt på DB SCHENKERhangartner.

___________________________________________________________


Återtag och Extra distribution

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -hangartner
Återtag: Om leverans inte kan ske beroende på att mottagaren ej varit tillgänglig återtas godset till priser enligt följande:

DB SCHENKERsystem     SEK 182 /sändning
DB SCHENKERdirect och -coldspedSEK 795 /sändning
DB SCHENKERsystem med tillval HemleveransSEK 396 /sändning

Ny utkörning görs till mottagaren på ny transportinstruktion och frakten debiteras fraktbetalarens avtal. Den ursprungliga godsdeklarationen och eventuellt transportkort ska bifogas den nya transportinstruktionen om det gäller farligt gods.

DB SCHENKERparcel
Extra distribution: Om leverans inte kunnat ske beroende på att mottagaren ej varit tillgänglig återtas godset och ny utkörning görs efter överenskommelse till en extra avgift om lägst:

                                                                                   SEK 65 / sändning

___________________________________________________________


Ändrade leveransvillkor/förfogande (utrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -hangartner
Med ändrat förfogande avses de fall när avsändaren med stöd av sin förfoganderätt ändrar transportinstruktionen.

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________

 

Avgift för ändrat förfogande är:     SEK 385 /sändning
_________________________________________________________


Ändrat förfogande (inrikes)

DB SCHENKERsystem, -direct, -coldsped och -parcel
Med ändrat förfogande avses de fall när avsändaren med stöd av sin förfoganderätt ändrar transportinstruktionen.

Avgift för ändrat förfogande är:      SEK 157 /sändning

___________________________________________________________


Combiterms 2011


Incoterms 2010 / Combiterms 2011 landtransporter

Vid gränsöverskridande transportuppdrag använder DB Schenker sig av regelverket Combiterms 2011.

Combiterms utkom första gången 1969 och är nu, i och med denna version, uppdaterad fyra gånger. Varje gång i anslutning till motsvarande revidering av Incoterms, som är Internationella Handelskammarens tolkningsregler för
de viktigare leveransklausulerna i världshandeln.

Combiterms, som inte är någon konkurrent till Incoterms, är ett hjälpmedel för att översätta den juridiska texten i Incoterms till en kostnadsfördelning mellan säljare och köpare.

På ett enkelt och överskådligt sätt visar Combiterms de kostnader som uppstår vid gränsöverskridande transporter. Exempel på sådana kostnader är hämtning, lagring, lastning, lossning och distribution. Andra exempel är tullar, skatter och avgifter, samt vid klausulen CIP försäkringskostnader.

Särskilt i samband med transporter av styckegods uppstår kostnader som kan vara svåra att fördela på säljare och köpare. Combiterms löser detta genom att kombinera handelstermerna med ett överskådligt system för fördelning av kostnaderna mellan parterna. Risken för tolkningsproblem minskar. För att ytterligare undvika olika tolkningar har DB Schenker som praxis att komma överens med kunden om tillämpningen av kostnadsfördelningen innan transportuppdraget genomförs.

Under rubriken “Anmärkningar”, punkterna 1 till 2, tydliggörs tolkningen för terminal i export- respektive importlandet, fraktfritt samt exkluderande kostnader.

På DB Schenker webbplats kan du hämta hem PDF-filer på Combiterms 2011 – landtransporter, som DB Schenker tillämpar.

Till Combiterms 2011 (pdf-fil) ->

För mer information är du alltid välkommen att kontakta ditt närmaste DB Schenkerkontor.

För mer information är du alltid välkommen att kontakta ditt närmaste DB Schenkerkontor.

___________________________________________________________